Konkurs Plastyczny „Ozdoba Choinkowa” edycja V

    

     Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sierpca

ogłaszają

 

V KONKURS PLASTYCZNY

"OZDOBA CHOINKOWA"

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.      Organizatorem konkursu jest CKiSz w Sierpcu.

2.      Główne założenia:

–  zainteresowanie tradycją związaną ze

  Świętami Bożego Narodzenia,

–  rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,

–  prezentacja wykonanych prac.

3.      Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych (kl. I-III,  kl. IV- VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób dorosłych oraz rodzin.

4.      Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5.      Kryterium oceny prac:

– nawiązanie do tradycji świątecznej,

– staranność wykonania,

– wrażenie artystyczne.

6.      Przesłane prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia z podziałem na kategorie wiekowe.

7.      Na konkurs można nadesłać od 2-4  ozdób choinkowych  jednego autora wykonanych dowolną techniką. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać  zawieszenie jej na choince.

Praca musi być przestrzenna tj. wykończona z każdej strony.

Zgłaszając prace do konkursu, Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością, zezwala na publikację. Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora na adres:

 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

ul. Piastowska 39

09-200 Sierpc

tel/fax 024 275 24 93 w. 103

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym powyżej                               i na www.ckiszn.sierpc.pl

 

8.      Prace należy dostarczyć do dnia  29 listopada 2013 r.

9.      Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora;

-klasa/wiek;

-adres;

-telefon

10.  Żadne z powyższych postanowień nie będzie kolidować z prawami autorskimi.   

11.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883), a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub opiekunów.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

13.  Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, a pozostałe zostaną przekazane                          do sierpeckich Kościołów w celu przystrojenia choinek Bożonarodzeniowych .

14.  Lista laureatów zamieszczona będzie w dniu 2 grudnia 2013 r. na stronie internetowej www.ckiszn.sierpc.pl, a także dostępna pod numerem telefonu  24 275-24-93.

15.  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie imprezy  SIERPECKIE MIKOŁAJKI  w Centrum Kultury i Sztuki w  dniu  7 grudnia 2013 r.

 

 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

 

Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac w lokalnej prasie, stronie internetowej. Uzyskuje również prawo do umieszczania prac na wydawanych przez siebie materiałach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

Oświadczenie

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia……………………………………………………………………………………………

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………….

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail oraz wiek i datę urodzenia, podanych w niniejszym oświadczeniu przez Centrum Kultury i Sztuki 09- 200 Sierpc, ul. Piastowska 39 dla celów związanych z konkursem plastycznym „Ozdoba choinkowa” i wykorzystaniem dostarczonych prac.

 

………………………………..                                                                            …………………..

           miejscowość, data                                                                                                podpis

 

 

 

 

 

 

 

×