Praca

 
 
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
ogłasza nabór na stanowisko
 
INFORMATYK
w wymiarze: 1  etatu
OFERTA PRACY NR 2 /CKiSz/2014
data publikacji: 17 czerwca 2014r.
 
 
Wymagania obowiązkowe na stanowisku informatyka:
       – Wykształcenie wyższe
       – Biegła obsługa programów MS Windows, MS OFFICE, Corel DRAW
       – Umiejętność tworzenia stron internetowych w HTML, wprowadzania do niej danych oraz
         tworzenia grafiki komputerowej.
       – Umiejętność zabezpieczania danych, odzyskiwania danych oraz ich archiwizacja.
       – Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata
     Wymagania dodatkowe:
– Dodatkowe kursy lub studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje zawodowe.     
– Umiejętność pracy w zespole.
– Łatwość nawiązywania kontaktów.
– Doświadczenie w realizacji projektów autorskich.
     Przewidywany zakres obowiązków:
       – Opieka, nadzór i wdrażanie programów antywirusowych.
       – Opieka, nadzór i wdrażanie programów specjalistycznych.
       – Opieka, nad stroną internetową CKiSz oraz wprowadzanie dodatkowych danych, a także    
          wprowadzanie zmian oraz wyglądu graficznego.
       – Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego.
       – Obsługa projektorów kina cyfrowego i oświetlenia scenicznego.
       – Dbałość o powierzone mienie.
     Wymagane dokumenty:
– Curriculum vitea,
– Kwestionariusz osobowy. (załącznik nr 1)
– Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy.
      – Oświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe w realizacji projektów
        z wybranymi przykładami własnej kreacji.
      – Oświadczenie o niekaralności i że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
        postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.(załącznik nr 2 )
     Składanie ofert:
       Oferty zawierające wymagane dokumenty prosimy składać w zamkniętej
       kopercie opatrzonej numerem telefonu do kandydata w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki
       w Sierpcu ul.Piastowska 39, pokój nr 16 na I piętrze lub przesłać pocztą z dopiskiem
       „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk – oferta 2/CKiSz/2014”,
       w terminie do 17 lipca 2014 roku do godz:15:00 
 
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Prosimy też o dopisanie klauzuli:
      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz.U.z 2002r. Nr 133,poz.883 z póź.zm.)
Sierpc, 17 czerwca 2014r.
Ewa Wysocka
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
×