STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU
ARTYSTYCZNEGO "KASZTELANKA"
Konto bankowe Stowarzyszenia
51 9015 0001 2001 0000 9104 0001
NIP 776 168 27 90
09-200 Sierpc , Piastowska 39
S T A T U T
Skład Zarządu:
Prezes:  Sławomir Gąsiorowski
Wiceprezes:  Jadwiga Chojnacka
Skarbnik:   Elżbieta Tyburska
Członkowie:  Elżbieta Tyburska  Andrzej Wojciechowski
NINIEJSZY STATUT ZOSTAŁ PRZYJĘTY NA ZEBRANIU ZAŁOZYCIELSKIM W DNIU 24.04.2009
Statut Stowarzyszenia  
Rozdział I  
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Artystycznego "Kasztelanka" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanym dla wspierania działalności LZA Kasztelanka. Siedzibą stowarzyszenia jest: 09-200 Sierpc ul. Piastowska 39. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na innych terenach państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  
Rozdział II

Cele i środki działania
7. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie finansowe i rzeczowe działalności artystycznej LZA "Kasztelanka".
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a.pozyskiwanie środków na szkolenia
b.zakup akcesoriów niezbędnych dla działalności zespołu
c.budowanie pozytywnego wizerunku zespołu
 
Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
10.Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych
11.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a). Złoży deklarację członkowską na piśmie
b). Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
12.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
13.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
15.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
16.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
17.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
18.Członkowie wpierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
19 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
20 Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
21 Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
-z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
-z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
-na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
22.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 
Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
23.Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenia Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
24.Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
25.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
26.Walne Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
27.Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
28.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
29.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
30.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków. Głosowanie jest jawne.
31.Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalenie budżetu,
g. uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
32.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
33.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
34.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
35.Do kompetencji Zarząd należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
36.Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
37.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
38.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebranie Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
39.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienia ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.  
Rozdział V

Majątek i Fundusze
40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
41.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
42.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
43.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
44.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
Rozdział VI

Postanowienia końcowe
45.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
46.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
47.W przypadku podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 46, majątek stowarzyszenia przechodzi na rzecz Domu Kultury w Sierpcu ze wskazaniem dla LZA "Kasztelanka".
48.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 
Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000336692
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 142018978
Urząd Skarbowy – nr NIP:

 

×